Skip to content

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

บริษัทดิอินฟินิตี้แกรนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด” ในการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย และต่อเติมสำนักงาน ดังนี้

บริเวณด้านหน้า และ ด้านในสำนักงาน
ห้องประธานกรรมการ
ห้องที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ห้องผู้จัดการ
ห้องอิเล็กทรอนิกส์
ห้องรับรอง 1
ห้องรับรอง 2
ห้องประชุม 1
ห้องประชุม 2
งานระบบแอร์
ห้องรับประทานอาหาร
ห้องน้ำชาย
ห้องน้ำหญิง
หนังสือรับรองการทำงาน
Tags: