Skip to content

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

บริษัทดิอินฟินิตี้แกรนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด” ในการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย และต่อเติมสำนักงาน ดังนี้

บริเวณด้านหน้า และ ด้านในสำนักงาน
ห้องประธานกรรมการ
ห้องผู้จัดการ
ห้องรับรอง
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมเล็ก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้องรับประทานอาหาร
ห้องน้ำ
Tags: